โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่องให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมแสดงพิธีเปิดงาน PEA N1 Innovation Day 2019 ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่  73  / 2562
เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมแสดงพิธีเปิดงาน PEA N1 Innovation Day 2019
ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562