โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา
วันที่ 29 มิถุนายน 2563
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่

 

 
 
 
 

 

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อเตรียมการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 การคัดกรองนักเรียนเพื่อเข้าโรงเรียน การรับนักเรียนกลับบ้าน เส้นทางการจราจรต่าง ๆ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่