โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเป็นครูพี่เลี้ยงคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 68 / 2560

เรื่อง  มอบหมายให้บุคลากรเป็นครูพี่เลี้ยง

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560