โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกาา 2560 (ฉบับที่ 2)

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560