โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัยคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  22 /  2563

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ

 แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย 

สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม 2563