โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบ สัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบ สัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563