โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง บุคลากรเดินทางไปราชการ (วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2563 ณ บ้านห้วยมะโอ จังหวัดแม่ฮ่องสอนคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 3207/2563

เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ

สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2563