โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัยคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  136 / 2562

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย
 
 

สั่ง ณ วันที่ 29 พฤฆศจิากยน 2562