โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการการประกวดฟ้อนเล็บคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่ 138 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการการประกวดฟ้อนเล็บ
สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561