โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ไก่แจ้เกมส์” คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  121 / 2562

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ 

ครั้งที่ 26  “ไก่แจ้เกมส์”

สั่ง ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562