โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาสี “พวงครามเกมส์” ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2562คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  103 / 2562

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาสี “พวงครามเกมส์”

ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2562

สั่ง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562

......................................................................................