โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงรายคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 2064/2560 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย 

สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560