โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ (PL.09) 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 162  / 2560

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ (PL.09)

ทบทวนการจัดทำโครงการ และติดตามการผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ 2561

ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560
คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ (PL.09) 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 162  / 2560

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ (PL.09)

ทบทวนการจัดทำโครงการ และติดตามการผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ 2561

ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560