โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ประจำปีการศึกษา ๒๕60คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 161 / 2560

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ประจำปีการศึกษา 2560

ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560