โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมจัดทำเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   41 / 2564

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมจัดทำเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมแคนทารีฮิลส์เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564