โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรือง มอบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ เพิ่มเติมคำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม 

ที่ 65/2560 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560