โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 59  /  2561

เรื่อง    มอบหมายให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ

ณ หอประชุมโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561