โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการประกวด “Doraemon Singing & Dancing Contest”คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  58 / 2561

เรื่อง    มอบหมายให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการประกวด

 “Doraemon Singing & Dancing Contest”

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561