โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  36 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ

ในวันที่ 20, 30 มีนาคม 2561 และวันที่ 9, 22, 29 เมษายน 2561 เวลา 07.00 – 12.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561