โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม NARIT Friends Day 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  21 / 2563

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม NARIT Friends Day

ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม 2563