โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ” ประจำปี 2562คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  146 / 2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ” ประจำปี  2562

สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561