โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมการอบรมเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  81 / 2560

เรื่อง  มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน

เข้าร่วมการอบรมเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560