โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคฤดูร้อนคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่   33  / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคฤดูร้อน
สั่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562