โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่ และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  120 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ 26 กันยายน 2561