โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ส.ค. 63 โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา (Coaching and Mentoring) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบร 

คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ที่ 1980 / 2563 


เรื่อง ให้บุคลากรไปราขการ
อบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา (Coaching and Mentoring)
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสมรรถนะ
ในระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

สั่ง ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563