โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONEคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 93 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE

สั่ง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561