โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และการขยายออนไลน์”คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 92 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร

“การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และการขยายออนไลน์”

สั่ง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561