โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2561 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 90  / 2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2561

สั่ง ณ วันที่ 24 ก.ค.2561