โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 แบ่งกลุ่ม A กลุ่ม Bรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 แบ่งกลุ่ม A กลุ่ม B