โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2 แบ่งกลุ่ม A กลุ่ม Bรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2 แบ่งกลุ่ม A กลุ่ม B