โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3/3 แบ่งกลุ่ม A กลุ่ม Bรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3/3 แบ่งกลุ่ม A กลุ่ม B