โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงดลพร ผ่องพันธ์ และเด็กหญิงณัฏฐณิชา ตาน้อย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงดลพร ผ่องพันธ์ และเด็กหญิงณัฏฐณิชา ตาน้อย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ที่ได้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561