โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธี “มาลาบูชาครู”ประจำปีการศึกษา 2561คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่  25  / 2562
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการพิธี “มาลาบูชาครู”ประจำปีการศึกษา 2561

สั่ง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562