โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรจัดทำข้อมูล วิเคราะห์งาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่

ที่    16 / 2561

เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรจัดทำข้อมูล วิเคราะห์งาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ลงวันที่ 26 มกราคม 2561