โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตร/โปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี)คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 138 / 2560

 เรื่อง  มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาหลักสูตร/โปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี)

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างเป็นลำดับขั้นพัฒนาไปสู่การมี PA literacy

ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560