โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการประชุมปฏิบัติการ เรียนรู้บทเรียนสะเต็มศึกษาคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   71 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

“โครงการประชุมปฏิบัติการ เรียนรู้บทเรียนสะเต็มศึกษา การสอดแทรกสะเต็มศึกษาในการจัดการเรียนและความเชื่อมโยงของสาระ STEM และจัดทำแผนจัดกิจกรรมการสอนสะเต็มศึกษาสู่การปฏิบัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”

สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561