โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ดำเนินชีวิตอย่างไร? ให้ห่างไกลโรค”คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  66 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“ดำเนินชีวิตอย่างไร? ให้ห่างไกลโรค”

สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561