โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม“วันภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2560คำสั่งสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 80 / 2560

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม“วันภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2560

ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560