โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ดำเนินการโครงการต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  51   / 2563

เรื่อง     มอบหมายให้ดำเนินการโครงการต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563

สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563