โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2562คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   68   / 2562

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2562

สั่ง ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562