โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง  ผลการประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์นักเรียน

ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564