โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิต ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   20 / 2563

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิต

ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม 2563