โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนในระหว่างการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  16  / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนในระหว่างการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

สั่ง ณ วันที่ 24 มกราคม 2562