โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่   14 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

ลงวันที่ 22 มกราคม 2561