โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็ก”คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  13 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม

 “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็ก”

ลงวันที่ 22 มกราคม 2561