โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมาวิชาการ “การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู”คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   12 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมาวิชาการ

 “การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู”

ลงวันที่ 22 มกราคม 2561