โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เด็กดีเด่น วันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  140 / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เด็กดีเด่น
วันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563

 

สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562