โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั้ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  101/ 2560

เรื่อง  มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ณ สระว่ายน้ำ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560