โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน (เด็กไทยสุขภาพดี)คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 100/ 2560

เรื่อง  มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน (เด็กไทยสุขภาพดี)

ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560