โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกรรมการดำเนินงาน “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 99 / 2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกรรมการดำเนินงาน “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560